STORENT SOPIMUSEHDOT 2022


YLEISTÄ

Storent Oy:n, jäljempänä Storent, verkkovuokraamon sopimusehdot sitovat kaikkia Storentin verkkovuokraamon, jäljempänä ”Verkkovuokraamo”, käyttäjiä.

Verkkovuokraamon käyttö edellyttää olemassa olevaa laskutusasiakkuutta.

Rekisteröityäkseen Verkkovuokraamoon, käyttäjän on noudatettava Verkkovuokraamon rekisteröintimenettelyä.


KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMINEN

Kaikille asiakasyrityksen työntekijöille, joilla on työnantajansa lupa tilata ja palauttaa vuokrakalustoa, myönnetään käyttöoikeus Verkkovuokraamoon valtuutuksen ajaksi.

Verkkovuokraamon asiakastilin pääkäyttäjäoikeudet (eli asiakastilin käyttäjähallintaoikeudet) myönnetään oletusarvoisesti työntekijälle, jolla on asiakasyrityksen nimenkirjoitusoikeudet.

Mikäli asiakasyrityksen työntekijöillä ei ole Verkkovuokraamon tunnuksia, asiakkaan on täytettävä rekisteröintilomake ja siinä ilmoitettava Verkkovuokraamon käyttäjiä sekä käyttöoikeuslaajuus (käyttäjä, pääkäyttäjä). Käsiteltyään hakemuksen Storent myöntää pääsyn Verkkovuokraamoon. Storentilla on oikeus olla hyväksymättä rekisteröitymistä.

Rekisteröityneen asiakkaan pääkäyttäjä voi anoa käyttäjätunnusten myöntämistä tai poistamista Oma tili -välilehdellä. Tarkasteltuaan anomuksen, Storent myöntää nimetyille asiakastyöntekijöille tarvittavan pääsyn Verkkovuokraamoon. Storentilla on oikeus olla myöntämättä pääsyä.

Yksityisille sopimusasiakkaille myönnetään Verkkovuokraamon käyttöoikeudet automaattisesti asiakkaaksi rekisteröitymisen hetkellä.

Uuden asiakastilin pääkäyttäjän tai käyttäjän oikeudet Storent myöntää henkilölle, joka on rekisteröintilomakkeessa nimetty asiakkaaksi tai asiakkaan yhteyshenkilöksi.

Asiakastilin pääkäyttäjä on vastuussa uusien käyttäjien liittämisestä, olemassa olevien käyttäjien oikea-aikaisesta sulkemisesta sekä käyttöoikeuksien saajien tietojen ajantasaisuudesta.

Rekisteröitymällä Verkkovuokraamon käyttäjäksi, henkilö suostuu henkilötietojensa käsittelyyn. Storentin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin: https://www.storent.fi/fi/tietosuojaseloste

Kaikki Verkkovuokraamoon lähetettyjen käyttäjien henkilötiedot on suojattu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Näiden tietojen käsittely tapahtuu Suomen lainsäädännössä määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn yleisten periaatteiden mukaisesti.

Jokainen Verkkovuokraamon käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että hänen käyttäjätietonsa näkyvät myös saman asiakastilin muille käyttäjille, eikä Storent ole vastuussa näiden tietojen käytöstä.

Käyttäjä vastaa Verkkovuokraamoon syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta. Mikäli käyttäjän syöttämät tiedot ovat virheellisiä, käyttäjän on korjattava ne parhaan kykynsä mukaan. Jos se ei ole mahdollista, asiasta on ilmoitettava Storentille viipymättä.


KÄYTTÖOIKEUDET JA TUNNUKSET

Storent myöntää asiakkaalle henkilökohtaisen, ei-siirrettävän, yksinomaisen ja rajoitetun Verkkovuokraamon käyttöoikeuden näiden sopimusehtojen mukaisesti. Käyttäjän on estettävä luvaton pääsy käyttäjätunnuksiin ja niiden luvaton käyttö.

Verkkovuokraamon käyttäjän on noudatettava Verkkovuokraamoon pääsyä tarjoavien ulkoisten tunnistautumissovellusten sopimusehtoja. Storent ei ole vastuussa tällaisten ulkoisten tunnistautumissovellusten toimista.

Verkkovuokraamon käyttäjä on vastuussa julkaisemistaan Verkkovuokraamossa saatavilla olevista asiakastiedoista.

Storent ei ole vastuussa sellaisista muutoksista Verkkovuokraamon käyttäjän tiedoissa, jotka ovat aiheutuneet lainvastaisen toiminnan tuloksena eikä muutoksista, jotka ovat aiheutuneet teknisistä syistä.

Rekisteröitynyt käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa toimintansa Verkkovuokraamon käyttäjänä lähettämällä käyttäjän poistopyynnön Storentille.

Käyttäjä ei saa ryhtyä toimiin Verkkovuokraamon turvallisuutta, vakautta, nopeutta ja muita käyttäjiä vastaan.

Käyttäjän on Verkkovuokraamoa käyttäessään noudatettava Suomen lakia ja määräyksiä. Käyttäjä ei saa käyttää Verkkovuokraamoa laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin tai tavalla, josta voisi aiheutua Storentille vahinkoa.

Käyttäjän on noudatettava Verkkovuokraamon kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja ja Storentin vaatimuksia, jotka liittyvät Verkkovuokraamoon ja käyttäjän toimintaan siinä. Storentilla on oikeus rajoittaa tai estää käyttäjän pääsy Verkkovuokraamoon sekä poistaa kaikki tiedot ilman erillistä ilmoitusta.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Storent voi kerätä ja käyttää tietoja siitä, miten Käyttäjä käyttää Verkkovuokraamoa. Storent voi käyttää kerättyjä tietoja esimerkiksi ymmärtääkseen, mitä Verkkovuokraamon toimintoja käytetään, paljonko Verkkovuokraamolla on käyttäjiä jne.

Syöttäessään tiedot Verkkovuokraamoon käyttäjän on varmistettava, että annetut tiedot eivät ole lainvastaisia. Verkkovuokraamon käyttäjä on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen Storentin oikeudellisten etujen suojaamisen kaikilta mahdollisilta kolmansien osapuolten vaatimuksilta, joita voidaan esittää Storentille käyttäjän Verkkovuokraamoon lataamista laittomista tiedoista johtuen.

Pyynnössä, hintatarjouksessa, varauksessa sekä muissa asiakirjoissa esitetyt tiedot ovat käyttäjälle sitovia.


VUOKRASOPIMUS SEKÄ HINNOITTELU

Sitova vuokrasopimus syntyy, kun Storent on vahvistanut kaluston saatavuuden tilausten osalta sekä mahdolliset kuljetuskustannukset. Hinnat ovat ensisijaisesti kuten verkkovuokraamossa on esitetty, mutta lopulliset laskutusvaiheen määrät ja kustannukset voivat poiketa niistä, mikäli muita kustannuksia on syntynyt.

Vuokrasopimuksen hinnat määräytyvät joko listahinnan tai asiakkaan kanssa erikseen sovitun asiakaskohtaisen hinnaston mukaan. Verkkovuokraamossa voidaan myös hinnoitella tuotteita kampanjaperusteisesti.

Verkkovuokraamossa on käytössä miniveloitus. Vuokrajakson minimiveloitus määräytyy vuokrajakson pituuden perusteella. Minimiveloitus on tilaushetkelle määritelty vuokrajakso. Mikäli vuokraus jatkuu sovitun vuokrajakson jälkeen, sovelletaan vuokraukseen samaa päivähintaa kuin alkuperäisellä vuokrajaksolla.

Mikäli tilaaja peruuttaa vahvistetun tilauksen myöhemmin kuin vuokrajakson alkamisajankohtaa edeltävän arkipäivän klo 12 (keskipäivä) jälkeen, on Storent oikeutettu veloittamaan yhden päivän vuokran sekä mahdolliset kuljetuskustannukset.

Kuljetuskustannukset vuokrasopimukselle määräytyvät lähtömaksun sekä kuljetuskilometrien mukaan. Kuljetuskustannuksissa huomioidaan myös kuljetettavien kappaleiden määrä sekä paino. Lisäksi erikoiskohteet, kuten kaupunkien keskustat, teollisuusalueet, tehtaat ja muut vastaavat voivat aiheuttaa lisäkustannuksia kuljetuspalveluihin.

Maksuehto on 14 vuorokautta, ellei muusta ole erikseen sovittu.


STORENTIN VASTUU

Storent ei ole vahingonkorvausvelvollinen Verkkovuokraamon käyttäjille Verkkovuokraamon palveluihin liittyen (paitsi tapauksissa, joissa vahinkoa on aiheuttanut törkeä huolimattomuus tai vahingolliset aikomukset) tai Verkkovuokraamon toisen käyttäjän julkaisemista materiaaleista.

Storent ei takaa Verkkovuokraamon saatavuutta, eikä Verkkovuokraamon keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Storent ei ole vastuussa tai vahingonkorvausvastuussa Verkkovuokraamon käytössä ilmenevistä virheistä tai keskeytyksistä. Erityisesti todetaan, että Storent ei missään tapauksessa ole vahingonkorvausvastuussa asiakkaalle mistään kuluista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, jotka saattavat aiheutua Verkkovuokraamon käyttämisestä, Verkkovuokraamossa annetuista tiedoista tai siitä, ettei Verkkovuokraamo ole käytettävissä, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

TEKIJÄNOIKEUDET

Kaikki Verkkovuokraamon immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Storentille ja niitä suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Verkkovuokraamoon ja sen sisältöön pidätetään.

Verkkovuokraamossa esitettyjä tietoja Käyttäjä saa siirtää, julkaista, myydä, kopioida tai muulla tavalla hyödyntää ainoastaan Storentin nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.


VERKKOVUOKRAAMON SISÄLTÖ

Storent ei vastaa Verkkovuokraamon sisällön, mm., hinta- ja tuotetietojen virheistä, puutteista tai muista vioista.

Storent pidättää kaikki oikeudet sisällön muuttamiseen, päivittämiseen, peruuttamiseen tai poistamiseen. Storentilla on oikeus muokata Verkkovuokraamoa, sen ominaisuuksia ja toimintoja.


VERKKOVUOKRAAMON PALVELUT

Verkkovuokraamon palvelut ovat ilmaisia ja tarjotaan “sellaisena kuin se on”. Storent pidättää oikeuden veloittaa Verkkovuokraamon käytöstä. Ehdotuksia ja reklamaatioita pyydämme esittämään Storentille.


MUITA EHTOJA

Storent pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, 30 päivän varoitusajalla. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen päivitetyt sopimusehdot käyttämällä Verkkovuokraamoa sopimusehtoihin tehdyn muutoksen jälkeen.


MUITA SOVELLETTAVIA SOPIMUKSIA

konevuokraukseen ja palveluihin sovelletaan Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot sekä Infra ry:n Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot

Näistä sopimusehdoista tai niiden rikkomisesta, irtisanomisesta tai kelpoisuudesta aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli se on mahdotonta, riidat ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.

Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot: https://cdn.storent.com/files/fi/631_TK%20Konevuokraus%202016%20FI.pdf?v=637097615667533952

Ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleiset ehdot: https://cdn.storent.com/files/fi/654_STORENT_ajoneuvonosturiehdot.pdf?v=637097615667533964